Увеличават се белоглавите лешояди в Източни Родопи

  • Увеличават се белоглавите лешояди в Източни Родопи
    Увеличават се белоглавите лешояди в Източни Родопи

Броят на белоглавите лешояди в Източните Родопи е най-голям от 2005 г. насам

Oбщо 184 белоглави лешояда са преброени през 2016 г. по долината на река Арда, където се намира най-голямата колония на белоглави лешояди в България.

За сравнение, през 2015 г. тук са регистрирани 178 белоглави лешояда. Това е най-големият брой птици, които са установени да нощуват в Източни Родопи до този момент от 2005 г насам. Тези резултати се получават в рамките на редовното им годишно преброяване от експерти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и "По-диви Родопи" (Rewilding Rhodopes).

По време на преброяването са наблюдавани и други редки и защитени видове хищни птици от района като сокол скитник, скален орел, морски орел.

Увеличават се белоглавите лешояди в Източни РодопиСнимка: Десислава Костадинова/ фондация По-диви Родопи

Снимка: Десислава Костадинова/фондация По-диви Родопи

Преброяването традиционно се провежда в началото на зимата, когато започва размножителния период на лешоядите. Ежегодното преброяване включва Източни Родопи, Стара планина и Кресненското дефиле. Увеличение има и на броя на птиците на някои от местата, където се работи за връщане на вида на белоглави лешояди – благодарение на услията на „Зелени Балкани“, „Фонд за дивата флора и фауна“ и „Дружеството за защита на хищните птици“. В Кресненското дефиле, Врачанския и Котленския Балкан са били регистрирани общо 123 реинтродуцирани и диви птици. Миналата година по тези места са наблюдавали по-малко лешояди - 108.

Това е 12-о преброяване на лешояди. Общо 32 души експерти и доброволци се включиха в наблюдението на по-големите скали, традиционно използвани като места за нощувка в районите, обитавани от лешоядите. Нощуващите лешояди се наблюдават едновременно от всички екипи.