Резерват Вълчи дол - дом на застрашени птици

  • Резерват Вълчи дол - дом на застрашени птици
    Резерват Вълчи дол - дом на застрашени птици

Резерват „Вълчи дол е единствения със строг режим на охрана в Източни Родопи и е част от Защитена зона „Студен кладенец".

Той е с обща площ от 774,70 хектара и е обявен е за защитен обект през 1980 г. с цел съхраняване на случайно откритото гнездово находище на белоглави лешояди.

Във „Вълчи дол“ се опазват и местообитания на редки и застрашени птици, както останалата част от уникалната екосистема на Източни Родопи. Резерватът се отличава с изключително разнообразие на грабливи птици – установени са 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга на България.

Интересно е да се отбележи, че в резервата много силно е изразено средиземноморското влияние върху климата. Растителността е разнообразна, като характерно е присъствието на различни средиземноморски представители. В резервата преобладава храстовидната растителност и най-вече вечнозелените храсталаци от средиземноморски тип. Във високите части има широколистни гори, а в ниските билни части са разположени съобщества на люляк.

Голямо е видовото разнообразие на растения, редица от които са редки и ендемити. Установени са 413 вида висши растения – един вид е обявен за застрашен, а други 14 вида са включени в Червената книга на България. Срещат се и 27 вида орхидеи, от които най-красиви са пурпурния салеп и недоразвития лимодорум.